Regulamin programu „Klub Exclusive”

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KLUB EXCLUSIVE”

§ 1.

 1. Organizatorem PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KLUB EXCLUSIVE” zwanym dalej PROGRAMEM, jest firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 149, zwanym dalej ORGANIZATOREM.
 2. AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY EXCLUSIVE PROFESSIONAL, zobowiązani są do przekazywania pełnej informacji o PROGRAMIE i PREMII LOJALNOŚCIOWEJ w formie punktów oraz w formie nagród rozliczonych za zebrane punkty salonom fryzjerskim i fryzjerom na terenie działania DYSTRYBUTORA.
 3. PROGRAM polega na zbieraniu PREMII LOJALNOŚCIOWEJ w formie punktów otrzymywanych za zakupy produktów marki Exclusive Professional i wymianie ich na PREMIĘ LOJALNOŚCIOWĄ w formie nagrody w dwóch OKRESACH ROZLICZENIOWYCH.
 4. OKRESY ROZLICZENIOWE mają miejsce w terminach:

I OKRES: 30.06. bieżącego roku

II OKRES: 31.12. bieżącego roku

§ 2.

 1. PROGRAM jest skierowany wyłącznie do fryzjerów związanych z marką Exclusive Professional w okresie jego trwania, zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu UCZESTNIKAMI.
 2. Warunkiem koniecznym do otrzymania przez fryzjerów biorących udział w programie nagrody jest spełnienie warunków zawartych poniżej w ust. 3.
 3. UCZESTNIK zaświadcza, że wszystkie podane przez niego dane w rejestracji są prawidłowe.

§ 3.

 1. Program trwa 12 miesięcy od 01.01.br. roku do 31.12.br. kalendarzowego. Niniejszy Program ulegać będzie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy, jeżeli przed upływem danego rocznego okresu ORGANIZATOR nie poinformuje UCZESTNIKÓW o braku zamiaru przedłużenia okresu obowiązywania PROGRAMU. Strony mogą dokonywać skutecznych powiadomień także na adresy poczty elektronicznej zapisany w formularzach.
 2. PROGRAM jest rozliczany w półrocznych okresach rozliczeniowych, które mogą być łączone.
 3. Warunkami koniecznym do aktywowania konta, w ramach PROGRAMU jest niezwłoczne przesłanie deklaracji przystąpienia do programu za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej przed zakończeniem pierwszego OKRESU ROZLICZENIOWEGO .
 4. Punkty naliczane są za zakup produktów z oferty EXCLUSIVE PROFESSIONAL według następującego klucza:                                                                                               a) Za zakup dowolnego produktu o cenie hurtowej z aktualnego cennika w wartości z przedziału 1-100 PLN UCZESTNIK otrzyma 10 punktów.                                       Przykład:

  100 pln   =  10 pkt   |    200 pln   =  20 pkt    |    500 pln   =  50 pkt   |   1000 pln = 100 pkt   |   2000 pln =  200 pkt

 5. Punkty zostaną zarejestrowane w systemie sprzedaży.
 6. Punkty na koncie UCZESTNIKA są gromadzone w czasie trwania programu na koncie kontrahenta w systemie sprzedaży.
 7. Odpowiedzialność za poprawne przekazywanie punktów za zamówienia UCZESTNIKÓW ponoszą AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY EXCLUSIVE PROFESSIONAL.
 8. UCZESTNIK może rozliczyć zebrane punkty w danym OKRESIE ROZLICZENIOWYM wybierając PREMIĘ LOJALNOŚCIOWĄ w formie nagrody z KATALOGU NAGRÓD na dany OKRES ROZLICZENIOWY. Uczestnicy muszą wykorzystać zebrane punkty w bieżącym roku kalendarzowym.
 9. W przypadku niewykorzystania przez UCZESTNIKA punktów w danym OKRESIE ROZLICZENIOWYM, punkty na koncie przechodzą na kolejny OKRES ROZLICZENIOWY. Punkty te muszą zostać wykorzystane w obrębie roku kalendarzowego
 10. W programie UCZESTNIKAMI mogą być jedynie podmioty gospodarcze będące salonami fryzjerskimi.
 11. ORGANIZATOR ma prawo nie przyznać nagród wybranych przez podmiot gospodarczy, który uzyskał punkty w PROGRAMIE z tytułu zakupu produktów, o których mowa w §3 ust 2 w przypadku wyczerpania zapasów danej NAGRODY.
 12. Do punktacji w PROGRAMIE wliczają się jedynie produkty zakupione od AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW EXCLUSIVE PROFESSIONAL lub ORGANIZATORA na podstawie fakturę VAT lub paragonu fiskalnego.
 13. Informacje o bieżącej liście NAGRÓD znajdować się będą na stronie internetowej pl.
 14. Uczestnicy mogą dowiedzieć się o ilości zgromadzonych punktów u swojego sprzedawcy marki Exclusive Professional Polska.
 15. Nagrody w programie  realizowane są zgodnie z katalogiem nagród, spośród nagród dostępnych fizycznie.

§ 4.

 1. NAGRODĄ w PROGRAMIE są szkolenia, pokazy i warsztaty organizowane przez EXCLUSIVE PROFESSIONAL POLSKA indywidualnie wybierane przez UCZESTNIKÓW w ramach zasad zawartych w regulaminie.
 2. KATALOG NAGRÓD jest dostępny i aktualizowany na stronie www.exclusivepolska.pl z częstotliwością minimum co kwartał.
 3. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany KATALOGU NAGRÓD. UCZESTNIKÓW obowiązuje wersja KATALOGU NAGRÓD z chwili wybrania NAGRODY.
 4. UCZESTNIK nie może wymienić aktywnego dostępu do nagród na ekwiwalent pieniężny ani na NAGRODY spoza KATALOGU NAGRÓD.
 5. Po wybraniu NAGRODY nie może być ona zmieniona ani odwołana. Przyjmuje się, iż UCZESTNIK uprawnionym do odbioru NAGRODY jest UCZESTNIK, którego dane wskazane są w formularzu rejestracyjnym.
 6. Chęć wymiany PREMII PUNKTOWEJ na NAGRODĘ winna być zgłoszona każdorazowo pod numerem INFOLINII 0 801 000 825 do 15 dni od zakończenia każdego OKRESU ROZLICZENIOWEGO.
 7. Czas realizacji wymiany punktowej na nagrody wynosi do 30 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Organizatora otrzymanej listy nagród.
 8. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do żądania przedłożenia przez UCZESTNIKA dokumentów potwierdzających zakup produktów marki Exclusive Professional Polska w okresie trwania promocji.

§ 5.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz nagród w Programie KLUB EXCLUSIVE mogą być zgłaszane pisemnie drogą mailową, na adres biuro@exclusivepolska.pl, w czasie trwania Programu oraz w terminie 60 dni od dnia zakończenia Programu, z dopiskiem PROGRAM KLUB EXCLUSIVE.
 2. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora lub na adres e-mail Organizatora.
 3. Pisemna lub mailowa reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę salonu, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz kopie faktur zdanego okresu rozliczeniowego do którego odnosi się reklamacja.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez ORGANIZATORA w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub na adres email otrzymany od uczestnika w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

§ 6.

Przystępując do programu UCZESTNIK wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KLUB EXCLUSIVE”  i firmy firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 z p. zmianami). Przysługuje mu prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop